โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)


หมู่ที่ 4 บ้านจูงนาง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-333032

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นางสุภาวดี วงศ์ดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางจันทนา ภู่พงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางจารุวรรณ ดามาพงษ์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางประภาพร พุ่มไม้ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวชลณิสา เกษมรัตน์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางขวัญเรือน มาทอง ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายจักริน เหล็งพั้ง ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางอัจฉราภรณ์ ปรางโท้ ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นางสาวฐิรญา หนองหารพิทักษ์ ครู กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
  นางสาวศุภรัตน์ สิงห์โต ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวธนัญญา ธานี ครู กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางพัชราภรณ์ กอนแก้ว ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวขรินทร์ทิพย์ รุจิชีพ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นายวิวัฒน์ หลวงจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระ ฯ : –
  นายพิสิฐ บุญทริก ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
  นายอมร บุญเรือง ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

บทความล่าสุด