โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม (รัตนราษฎร์สงเคราะห์)


หมู่ที่ 4 บ้านจูงนาง ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร. 055-333032

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 2 5 1
อนุบาล 2 6 6 12 1
อนุบาล 3 7 10 17 1
รวม อนุบาล 16 18 34 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 10 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 8 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 5 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 6 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 18 35 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 7 18 1
รวมประถม 66 54 120 7
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 82 72 154 10

บทความล่าสุด